Česká společnost bezkrevní medicíny/Czech Society of Bloodless Medicine

Česká společnost bezkrevní medicíny

Činnosti CSBM:

Propagace, rozvoj a použití bezkrevní léčby v klinické praxi,

práce na neustálém odborném a vědeckém zdokonalování všech členů organizováním odborných a vědeckých setkání,

kongresů, přednášek a kursů, spolupráce s vědeckými, výukovými a zdravotními organizacemi za účelem co nejužitečnější práce na odborném a vědeckém poli,

rozvíjení neustálé spolupráce s ostatními společnostmi v oblastech společného zájmu,

spolupráce s odbornými a vědeckými společnostmi bezkrevní medicíny v jiných zemích,

kontinuální sledování pokroku společnosti a sledování naplňování cílů společnosti s cílem přispívat ke zlepšování lékařské péče a vědy,

zvyšování zdravotní osvěty obyvatelstva pomocí mediálních prostředků.

Složení výboru:

Předseda:
Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc., FN Brno

Místopředseda:
MUDr. Bronislav Stibor, Landesklinik Baden bei Wien

Vědecký sekretář:
Prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., FN Brno

Člen výboru CSBM:
Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., FN Brno

Člen výboru CSBM:
MUDr. Helena Ondrášková, Ph.D., FN Brno


Staňte se členem

Akce:

Brněnský den bezkrevní medicíny

17. květen 2017

XXIV. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Datum konání: 7. až 9. září 2017
Místo konání: Brno
Více informací na csarim2017.cz

Kontakty:

Česká společnost bezkrevní medicíny
Czech Society of Bloodless Medicine

 

Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.
předseda CSBM
e-mail: Doc.Cundrle@seznam.cz
web site: www.csbm.wz.cz

Prim. MUDr. Dagmar Seidlová
vědecký sekretář CSBM
e-mail: dseidlova@fnbrno.cz, dagmarseidl@email.cz
web site: www.csbm.cz

Česká společnost bezkrevní medicíny

IČO: 26573750
Registrace: Ministerstvo vnitra ČR
dne 30. prosince 2008
pod č.j. VS/1-1/74 078/08-R